ПУБЛИКАЦИИ И ДОКЛАДИ

   

 

1. Pentcheva, Elena, G. Ivanova “ATC Dispatchers’ Labor Activity as a Flight Safety Factor in Civil Aviation in Bulgaria”, 40th International Congress of Aviation and Space Medicine, 5-8 Oct. 1992 Tokyo, Japan

2. Pentcheva, Elena, Ivanova, G O. Petrov “Sociological- Psychological Investigation for the Purpose of Achieving the Most Appropriate Grouping of the Crews” 5-8 Oct. 1992 Tokyo, Japan

3. Pentcheva, Elena, N. Rajnov, “Application of the WOMBAT system for Selection of Candidates for ab-initio Pilot Training in Bulgarian Civil Aviation, Ninth International Symposium on Aviation Psychology, 1997, April, Columbus, OH,USA

4. Pentcheva, Elena, Psychological compatibility between crew members in Civil Aviation, Proceeding of 10th anniversary of the Shipka Space Project” Space Research Institute – BAS 1998, Sofia

5. Pentcheva, Elena, “Cognitive abilities and selection of candidates for ab-initio training in civil aviation” Proceeding of  10th anniversary of the Shipka Space Project” Space Research Institute – BAS 1998, Sofia

6. Pentcheva, Elena “Cognitive ability and Pilot aptitude: Practice effect on the computer-based Test WOMBAT for selection the candidates for ab-initio flight training “Bulgarian Journal of Psychology 3-4, 1999, Sofia

7. Pentcheva, Elena “Situational awareness and ATC’s selection” Proceeding of “30th Years Space Research in Bulgaria” Space Research Institute – BAS 2000, Sofia

8. Pentcheva, Elena “Development and implementation a Program of CRM training course for pilot” Proceeding of “30th Years Space Research in Bulgaria” Space Research Institute – BAS 2000, Sofia

9.Pentcheva, Elena , N. Rajnov, E. Rajnov “Flight Safety and Multi Crew interaction” Proceeding of Technical University Conference “ 10th Years Aero Transport department” 2003, Sofia

10. Pentcheva Elena, D. Viktorova, Development and implementation of psychological assessment test battery in aviation (PATBA), p.139, 28th Conference of European Association for Aviation Psychology, 27-31 Oct. 2008 Valencia

11.Tsvetkova-Georgieva, Pentcheva Elena, poster,Jung’s psychological types and stress resistance referred to pilots and ATC’s from Bulgaria Сivil Aviation p. 132, 28th Conference of European Association for Aviation Psychology, 27-31 Oct. 2008 Valencia

12. Pentcheva Elena, Desislava Viktorova, Psychological Selection for pilots in International virtual journal for science, techniques and innovations for the industry. ISSUE 8-9/2008, Sofia Bulgaria pp 71-75

13.Pentcheva Elena, Desislava  Viktorova, Comparative analysis between Bulgarian andEuropean systems for psychological selection of applicants for initial training of Air Traffic controllers. The South-East European Regional Conference of Psychology, October 2009, Sofia

14. Desislava  Viktorova, Hr. Monov, E. Pentcheva,  International experience in first psychological aid after major disaster events and building a national strategy. The South-East European Regional Conference of Psychology, October 2009, Sofia

15. Pentcheva Elena, Desislava  Georgieva Comparative Analysis between the Bulgarian Selection System for Applicants and the First European Air Traffic Controller Selection Test(FEAST) in 29th EAAP Conference, Budapest, Hungary 20-24 Sept. 2010 p.23

16.  Georgieva Desislava, E. Pentcheva “Help with Fear of Flying”: Development and improvement in Bulgaria in 29th EAAP Conference, Budapest, Hungary 20-24 Sept. 2010 p.126

17. Десислава Викторова, Е. Пенчева, Същност, насоки на работа, развитие и перспективи на авиационната психология в България и света. В  сб. Психологията пред предизвикателствата на новото време. т. 3. „ПСИХО” ЕООД, 2003 г. Варна

18. Елена Благоева Пенчева, Десислава Викторова Цветкова-Георгиева,

Психологически подбор и успеваемост при летателно International virtual journal for science, tectonics and Innovations for the industry, YEAR II ISSUE 8-9/2008 ISSN 1313-0226 Published by Scientific-technical Union of Mechanical Engineering  pp. 71-75

19.  ДесиславаВикторова, Е. Пенчева, Наръчник за спешна психологическа помощ при деца в критично събитие, 2009 Държавна агенция за закрила на детето.

20. Десислава Викторова, Е. Пенчева, Василева ОляПрофесионален стрес и сърдечно съдов функционален капацитет при пилоти и ръководител полети сб. Научни доклади VІ. Национален конгрес по психология 18 – 20 ХІ.2011

21. Монов Христо, Десислава Викторова, Е. Пенчева България – Кризата със заложниците в Сливен, драмата в Охридското езеро, трагедията в Осиково сб. Научни доклади VІ. Национален конгрес по психология 18 – 20 ХІ.2011

УЧАСТИЕ НА „ИНСТИТУТ ПО ЧОВЕШКИ ФАКТОР“ ПО ПРОЕКТИ:

 

НАРЪЧНИК ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ КРИТИЧНО СЪБИТИЕ – РЕВИЗИЯ 2020 Г.

„ОБУЧЕНИЕ И ОСНОВАВАНЕ НА ЕКИП ЗА СПЕШНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ (Crisis Support Team LZ)“ за създаване на национална мрежа за оказване нa навременна психологическа помощ към Дружеството на психолозите в България (Секция: Кризисни интервенции) 

„ЖЕНИТЕ В ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ” 

PREFoCuS – Prevention Distress Fatigue in Civil aviation, Erasmus+ mandate : March 2015

Проучване на нагласите и потребностите за оказване на СПП при критични събития, с цел създаване на единни стандарти за добра практика в ново присъединилите и асоциираните страни към ЕС, 2013 г. 

НАРЪЧНИК ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ КРИТИЧНО СЪБИТИЕ – РЕВИЗИЯ 2012 Г.

“РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОФИЛИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ С 31 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” ПО ПРОЕКТ BG051РО001 – 2.3.01

„ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ, изпълняван от ИА „ГИТ”

„РАЗРАБОТВАНЕ НА КОДЕКСИ НА „ДОБРИ ПРАКТИКИ”; ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА, РЪКОВОДСТВО С ПРАКТИЧЕСКИ ПРАВИЛА И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ С 30 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”  ПО ПРОЕКТ BG051РО001 – 2.3.01

„ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ, изпълняван от ИА „ГИТ”

„РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ С 30 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”  ПО ПРОЕКТ BG051РО001 – 2.3.01

„ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ, изпълняван от ИА „ГИТ”.

„ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ КРИТИЧНИ СЪБИТИЯ СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ“

„ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ КРИТИЧНИ СЪБИТИЯ“

 „ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩНОСТТА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОНОРСТВОТО”

„ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, ЗА ПОДКРЕПА НА ВРЪСТНИЦИ ПРЕЖИВЯЛИ ТРАВМАТИЧНО СЪБИТИЕ”

„РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ КРИТИЧНИ СЪБИТИЯ СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ“

„ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА ЗА СПРАВЯНЕ НА ЖЕНИТЕ С ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ПРЕЖИВЯНО КРИТИЧНО СЪБИТИЕ”